FR | DE

Unsere Freunde


Der Verwaltungsrat und das Team des CAPE bedanken sich herzlich bei ihren Unterstützern:

CERCLE DES AMIS - PRIVATMÄZENE :
(STAND AM 28.09.2018)

M. Kris Adalsteinsson (Christnach)
M. Gérard Anzia (Useldange)
Mme Betsy Aschman (Mecher)
Mme Sabine Augustin-Bech (Warken)
Mme Helga Bintner-Mehlert (Lorenzweiler)
Mme Sylvie Bourg-Petry (Heiderscheid)
M. Patrick Diederich (Ettelbruck)
M. et Mme Boris Dinev (Heffingen)
M. et Mme Jean Duby-Garder (Brouch)
Ecole Privée St. Anne (Ettelbruck)
M. Emile Eicher (Marnach)
Mme Margot Feypel-Diederich (Ettelbruck)
M. et Mme Marco et Nadine Fieger-Jacoby (Burden)
Mme Françoise Folmer (Pintsch)
Mme Malou Franck-Schmartz (Grosbous)
Mme Barbara Geiser (Luxembourg)
Mme Caroline Gerke (Diekirch)
M. Camille Gira (Beckerich)
Mme Netty Glesener (Hollenfels)
Mme Bernadette Grosch-Denblyden (Diekirch)
M. Claude Halsdorf (Ettelbruck)
Mme Erna Hennicot-Schoepges (Bereldange)
M. René Hubsch (Ingeldorf)
M. et Mme Mike et Joëlle Hut-Muller (Diekirch)
Mme Josiane Jacobs (Medernach)
M. Albert Jacoby (Ettelbruck)
M. et Mme Marc et Isabelle Jacoby-Lenz (Pütscheid)
M. et Mme Chrétien Jacoby-Majeres (Ettelbruck)
M. Guy Jossa (Luxembourg)
M. Aly Kaes (Brandenbourg)
Mme Rose Min Lammens (Beringen)
M. Paul Leclerc (Colmar-Berg)
Mme Noëlle Leesch (Warken)
M. Michel Malherbe (Schoenfels)
M.Guy May (Strassen)
M. & Mme José de Sousa- Bastos (Medernach)
M. Paul Mootz (Luxembourg)
M. et Mme Xavier et Anne Miller-Naumann (Ettelbruck)
M. Pascal Nicolay (Ettelbruck)
Mme Marie-Gabrielle Pesch-Louis (Diekirch)
M. Louis Pilot (Diekirch)
M. Théo Pletschette (Ettelbruck)
M. Mike Poiré (Mertzig)
M. Stephan Porchet (Ettelbruck)
Mme Mireille Reuter-Schmit (Warken)
M. Jean-Paul Schaaf (Ettelbruck)
M. Francis Schartz (Warken)
Mme Josée Schmartz-Schütz (Larochette),
M. Alphonse Schmit (Ettelbruck)
Mme Sonja Schneider (Ettelbruck)
M. Marc Schoentgen (Diekirch)
Madame Suzette Serres (Bettendorf)
M. Mathias Sliepen (Bettembourg)
M. et Mme Tornambe-Vallar (Noerdange)
M. Christian Steffen (Warken)
Mme Odette Wagner-Brucher (Ettelbruck)
Mme Nadine Weiler (Strassen)
und viele anonyme Spender.


 


Kontakt
1, place Marie-Adélaïde L-9063 Ettelbruck
Tel : +352 26 81 21-1mail@cape.lu