FR | DE

Cercle des Amis


Le Conseil d’Administration du CAPE et son équipe tiennent à remercier chaleureusement ses donateurs et mécènes.

CERCLE DES AMIS – PERSONNES PRIVÉES
(ÉTAT AU 26 JUIN 2019)

M. Kristinn Adalsteinsson (Christnach)
Mme Sabine Augustin-Bech (Warken)
M Charles Bildgen (Warken)
Mme Helga Bintner-Mehlert (Lorenzweiler)
Mme Sylvie Bisdorff (Ettelbruck)
Mme Martine Bram (Ettelbruck)
M. et Mme Boris Dinev (Heffingen)
M. Jean Duby (Brouch)
M. Pit Duschinger (Ettelbruck)
Mme Margot Feypel-Diederich (Ettelbruck)
M. et Mme Marco et Nadine Fieger-Jacoby (Burden)
Mme Malou Franck-Schmartz (Grosbous)
M. René Friederici (Mamer)
Mme Barbara Geiser (Luxembourg)
Mme Bernadette Grosch-Denblyden (Diekirch)
M. Claude Halsdorf (Ettelbruck)
M. et Mme Mike et Joëlle Hut-Muller (Diekirch)
M. Abbes Jacoby (Ettelbruck)
M. et Mme Marc et Isabelle Jacoby-Lenz (Pütscheid)
M. et Mme Chrétien Jacoby-Majeres (Ettelbruck)
M. Guy Jossa (Luxembourg)
M. et Mme Aly Kaes-Peffer (Brandenbourg)
Mme Katja Kons (Ettelbruck)
Mme Rose Min Lammens (Beringen)
M. Paul Leclerc (Colmar-Berg)
Mme Noëlle Leesch (Warken)
M. Serge Linckels (Petit-Nobressart)
M. et Mme Michel Malherbe-Kass (Schoenfels)
Mme Martine Mausen-Ludde (Pétange)
M. Guy May (Strassen)
M. et Mme Xavier et Anne Miller-Naumann (Ettelbruck)
M. et Mme José Manuel Moreira De Sousa De Jesus-Bastos (Medernach)
M. Christophe Nanquette (Ettelbruck)
M. Pascal Nicolay (Ettelbruck)
Parascolaire St. Anne (Ettelbruck)
Mme Ute Ott-Guth (Mersch)
Mme Gabrielle Pesch-Louis (Diekirch)
M. Louis Pilot (Diekirch)
M. Théo Pletschette (Ettelbruck)
M. Mike Poiré (Mertzig)
M. Stephan Porchet (Ettelbruck)
Mme Nadine Rassel (Larochette)
Mme Mireille Reuter-Schmit (Warken)
M. Jean-Paul Schaaf (Ettelbruck)
M. Francis Schartz (Warken)
Mme Josée Schmartz-Schütz (Larochette)
M. Alphonse Schmit (Ettelbruck)
M. Marc Schoentgen (Diekirch)
Mme Albertine Siebenaller-Ensch (Vichten)
M. et Mme Mathias Sliepen-Brachmond (Bettembourg)
M. et Mme Tornambe-Vallar (Noerdange)
M. et Mme Romain Tranchida-Krings (Colmar-Berg)
Mme Odette Wagner-Brucher (Ettelbruck)
et plusieurs donateurs anonymes


 
Contact
1, place Marie-Adélaïde L-9063 Ettelbruck
Tél : +352 26 81 21-1mail@cape.lu